EUREGIO-INFO | CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847

Najważniejsze wykresy z raportu

Tabela 1: Eksperci biorący udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych

Eksperci biorący udział w badaniu (IDI - indywidualne wywiady pogłębione)
Lp. Eksperci ze strony polskiej Eksperci ze strony czeskiej
1 Burmistrz Cieszyna Starostka Českého Těšína
2 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Člen představenstva, výkonný tajemník Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.
3 Dyrektor Biura SRIWR „Olza” Náměstek primátora města Karviná
4 Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie Ředitelka Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín
5 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie Praktický lékař Karviná

Tabela 2: Podstawowe informacje dotyczące prowadzonych badań ilościowych

Wyszczególnienie Badania
Metody badawcze Ankieta/Wywiad
Narzędzia badawcze Standaryzowany kwestionariusz
Dobór próby Nieprobabilistyczny (mieszkańcy Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko)
Wielkość próby Łącznie 2109 osób (1109 to mieszkańcy polskiej strony EŚC, 1000 osób to mieszkańcy czeskiej strony EŚC)
Zakres przestrzenny badania Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko
Czas badania luty-czerwiec 2022

Wykres 1: Charakterystyka badanej próby

Wykres 2: Podstawowe informacje o euroregionach pogranicza polsko-czeskiego

Tabela 3: Eksperci biorący udział w zogniskowanych wywiadach grupowych

Eksperci biorący udział w badaniu (FGI - indywidualne wywiady pogłębione)
Lp. Eksperci ze strony polskiej Eksperci ze strony czeskiej
Transgraniczny rynek pracy
Data wywiadu: 9.05.2023 Data wywiadu: 19.05.2023
1 Z-ca Dyrektora PUP w Cieszynie Náměstek primátora města Karviná – trh zaměstnanosti, rozvoj a vnějńí vztahy
2 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” Projektový manažer Lodičky Dokořán Karviná
3 Członek Powiatowej Rady ds. Rynku Pracy Proděkan pro rozvoj a vnějńí vztahy SU OPF
4 HR Manager w „OLZA” Mondelez Vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu SU OPF
5 Doradca zawodowy w Akademii WSB WZ w Cieszynie Odborný konzultant Bee Partner
6 - Zakladatel centra na podporu podnikání a podnikavosti Business Gate
Transgraniczny rynek usług medycznych
Data wywiadu: 26.04.2023 Data wywiadu: 30.03.2023
1 Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego Ředitel Záchranné služby Karviná
2 Kierownik Laboratorium MED-LAB-SUCHANEK Majitelka a lékařka Kožní klinika Orlová
3 Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Systemu Ochrony Zdrowia Akademii WSB Náměstek pro zdravotnictví Moravsko-slezského kraje
4 Prezes Zarządu Rejonowego PCK Majitelka Lékárna Petrovice u Karviné
5 Pedagog społeczny i terapeuta środowiskowy Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie Starosta Petrovice u Karviné
6 - Zástupce vedoucího katedry Financí a účetnictví SU OPF – odborník na veřejné služby a veřejnou ekonomii
Transgraniczny rynek usług edukacyjnych
Data wywiadu: 26.04.2023 Data wywiadu: 31.03.2023
1 Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Edukacji Pedagog ZŠ Borovského
2 Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Cieszyńskiego Pedagog ZŠ U Lesa Karviná
3 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie Náměstek pro oblast školství, kultury a sportu v Karviné
4 Dyrektor Przedszkola nr 1 w Cieszynie Odborný asistent Katedry ekonomie a veřejné správy SU OPF
5 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie Členka akademického senátu Slezské univerzity
6 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie Zástupce vedoucího katedry Financí a účetnictví SU OPF - odborník na veřejné služby a veřejnou ekonomii
7 Nauczyciel języka angielskiego Odborný asistent Katedry ekonomie a veřejné správy SU OPF
8 - Docent Katedry ekonomie a veřejné správy SU OPF, Člen akademického senátu SU OPF
Transgraniczny rynek drobnych przedsiębiorców
Data wywiadu: 9.05.2023 Data wywiadu: 25.04.2023
1 Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Cieszyna Starosta Petrovice u Karviné
2 Specjalista do spraw produktów turystycznych Urzędu Miasta Cieszyn Starosta obce Bystřice
3 Koordynator Zespołu Projektowego Urzędu Gminy Brenna Ředitel RSTS
4 Koordynator Szkoły Rzemiosł Zamku Cieszyn Starosta města Jablunkov
5 Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Cieszyn Starosta Petrovice u Karviné
6 Prodziekan Akademii WSB (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie) Místostarosta Český Těšín Vedoucí oddělení strategií a plánování města Karviná
Transgraniczny rynek czasu wolnego (turystyka i kultura)
Data wywiadu: 9.05.2023 Data wywiadu: 23.03.2023
1 Wice Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, Kierownik Działu Kultury COK w Cieszynie Odborný asistent katedry Cestovního ruchu a volnočasových aktivit SU OPF
2 Instruktor-koordynator ds. bibliotek powiatu cieszyńskiego Marketingový manažer hotelu Diana Karviná
3 Dyrektor Hotelu Liburnia w Cieszynie Ředitelka hotelu Rudolf
4 Prezes Fundacji Siemanko – Fundacja Rodzinna Výkonný tajemník Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.
5 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych Zřizovatel CK Dakol

Tabela 4: Eksperci biorący udział w podsumowującym zogniskowanym wywiadzie grupowym

Lp. Eksperci biorący udział w badaniu
1 Sekretarz polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko
2 Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną AWSB
3 Kierownik Katedry zarządzania i inżynierii produkcji AWSB
4 Sekretarz czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko
5 Docent Katedry ekonomie a veřejné správy SU OPF, Člen akademického senátu SU OPF
6 Odborný asistent Katedry ekonomie a veřejné správy SU OPF

Tabela 5: Składowe komponentu opisującego wprowadzone ograniczenia związane z przekraczaniem granicy polsko-czeskiej na obszarze EŚC-TS

Numer pytania w kwestionariuszu Składowa (stwierdzenie w kwestionariuszu ankiety)
2.1 Czasowe zamknięcie granicy polsko-czeskiej
2.2 Wymóg posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR lub testu antygenowego na COVID-19 przy przekraczaniu granicy polsko-czeskie
2.3 Wymóg posiadania certyfikatu szczepienia/ozdrowieńca przy przekraczaniu granicy polsko-czeskiej
2.4 Obowiązkowa kwarantanna w kraju sąsiada (po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej)
2.5 Obowiązkowa kwarantanna (w miejscu stałego zamieszkania) po powrocie z kraju sąsiada

Tabela 6: Składowe komponentów opisujące wyodrębnione transgraniczne rynki na obszarze EŚC-TS

Numer pytania w kwestionariuszu Składowa (stwierdzenie w kwestionariuszu ankiety)
3.1.1 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi wykonywanie pracy zawodowej/zarobkowej po drugiej stronie granicy
3.1.2 Wprowadzone środki osłabiły relację/więź łączącą mnie z pracodawcą zlokalizowanym po drugiej stronie granicy
3.1.3 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, usługowej, handlowej) po drugiej stronie granicy
3.1.4 Wprowadzone środki osłabiły relację/więź łączącą moją firmę z klientami zlokalizowanymi po drugiej stronie granicy
3.1.5 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi kontakty z partnerami biznesowymi (wspólnikami, dostawcami, podwykonawcami) po drugiej stronie granicy
3.1.6 Wprowadzone środki osłabiły relację/więź łączącą moją firmę z partnerami biznesowymi (wspólnikami, dostawcami, podwykonawcami) zlokalizowanymi po drugiej stronie granicy
3.2.1 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi kontakt z lekarzem ogólnym mającym swoją praktykę po drugiej stronie granicy
3.2.2 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi kontakt z lekarzem specjalistą mającym swoją praktykę po drugiej stronie granicy
3.2.3 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi kontakt ze stomatologiem mającym swoją praktykę po drugiej stronie granicy
3.2.4 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi kontakt z rehabilitantem/ fizjoterapeutą mającym swoją praktykę po drugiej stronie granicy
3.2.5 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z infrastruktury/ aparatury medycznej dostępnej po drugiej stronie granicy
3.2.6 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi dokonywanie zakupów w aptekach po drugiej stronie granicy polskoczeskiej
3.3.1 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z usług placówek przedszkolnych zlokalizowanych po drugiej stronie granicy
3.3.2 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z usług edukacyjnych szkół podstawowych zlokalizowanych po drugiej stronie granicy
3.3.3 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z usług edukacyjnych szkół średnich zlokalizowanych po drugiej stronie granicy
3.3.4 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z oferty uczelnii wyższych zlokalizowanych po drugiej stronie granicy
3.3.5 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie ze szkoleń branżowych dostępnych po drugiej stronie granicy
3.3.6 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z korepetycji czy kursów językowych dostępnych po drugiej stronie granicy
3.4.1 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi zakup produktów żywnościowych dostępnych po drugiej stronie granicy
3.4.2 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi zakup paliwa (benzyna, olej napędowy) po drugiej stronie granicy
3.4.3 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi zakup produktów alkoholowych/tytoniowych dostępnych po drugiej stronie granicy
3.4.4 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi zakup atykułów budowlanych dostępnych po drugiej stronie granicy
3.4.5 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi zakup odzieży dostępnej po drugiej stronie granicy
3.4.6 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi zakup artykułów gospodarstwa domowego dostępnych po drugiej stronie granicy
3.5.1 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z oferty kulturalnej dostępnej po drugiej stronie granicy (np. teatr, muzeum, dom kultury)
3.5.2 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z oferty rozrywkowej dostępnej po drugiej stronie granicy (np. kluby, dyskoteki, kina)
3.5.3 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z oferty turystycznej dostępnej po drugiej stronie granicy (np. hotele, wyciągi narciarskie, atrakcje turystyczne)
3.5.4 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z oferty gastronomicznej dostępnej po drugiej stronie granicy (np. restauracje, pizzerie, kawiarnie)
3.5.5 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z infrastruktury sportowej dostępnej po drugiej stronie granicy (np. baseny, lodowiska, korty tenisowe)
3.5.6 Wprowadzone środki uniemożliwiły mi korzystanie z usług kosmetycznych, SPA, odnowy biologicznej dostępnych po drugiej stronie granicy

Tabela 7: Składowe komponentu opisującego integrację transgraniczną mieszkańców polskiej oraz czeskiej strony EŚC-TS

Numer pytania w kwestionariuszu Składowa (stwierdzenie w kwestionariuszu ankiety)
4.1 Wprowadzone ograniczenia osłabiły relację/więź łączącą mieszkańców polskiej oraz czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński
4.2 Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że przestrzałem postrzegać obszar po drugiej stronie granicy polsko-czeskiej jako potencjalne miejsce mojej pracy
4.3 Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że przestałem interesować się problemami dotykającymi społeczność zamieszkującą drugą stronę granicy polsko-czeskiej
4.4 Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że przestałem postrzegać polską oraz czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński jako komplementarną, uzupełniającą się całość
4.5 Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że straciłem wiarę w sens dalszej integracji społeczności zamieszkujących polską oraz czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński
4.6 Wprowadzone ograniczenia uświadomiły mi jak wiele dzieli Polaków oraz Czechów

Tabela 8: Składowe komponentu odnoszącego się do jakości życia mieszkańców polskiej oraz czeskiej strony EŚC-TS

Numer pytania w kwestionariuszu Składowa (stwierdzenie w kwestionariuszu ankiety)
5.1 Utrata możliwości zarobkowania/prowadzenia działalności gospodarczej po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny
5.2 Utrata możliwości korzystania z usług medycznych dostępnych po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny
5.3 Utrata możliwości nauki, korzystania z usług edukacyjnych dostępnych po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny
5.4 Utrata możliwości dokonywania zakupów po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny
5.5 Utrata możliwości korzystania z oferty kulturalnej, rozrywkowej, turystycznej, gastronomicznej dostępnej po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny
5.6 Utrata możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, wellness, SPA dostępnej po drugiej stronie granicy PLCZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Wykres 3: Macierz ładunków czynnikowych – ograniczenia w przekraczaniu granicy PL-CZ na obszarze EŚC-TS

Wykres 4: Macierz ładunków czynnikowych – transgraniczny rynek pracy

Wykres 5: Macierz ładunków czynnikowych – transgraniczny rynek usług medycznych

Wykres 6: Macierz ładunków czynnikowych – transgraniczny rynek usług edukacyjnych

Wykres 7: Macierz ładunków czynnikowych – transgraniczny rynek drobnych przedsiębiorców

Wykres 8: Macierz ładunków czynnikowych – transgraniczny rynek usług czasu wolnego

Wykres 9: Macierz ładunków czynnikowych – integracja transgraniczna mieszkańców polskiej oraz czeskiej strony EŚC-TS

Wykres 10: Macierz ładunków czynnikowych – jakość życia mieszkańców polskiej oraz czeskiej strony EŚC-TS

Tabela 9: Współczynnik modelu 1

Wyszczególnienie Współczynnik modelu Współczynnik standaryzowany Błąd standardowy Statystyka t p-wartość R-kwadrat
pyt_3_1 <--- pyt_2 -0,179 -0,174 0,036 -4,969 <0,001* 0,119
pyt_3_2 <--- pyt_2 -0,141 -0,141 0,034 -4,106 <0,001* 0,130
pyt_3_3 <--- pyt_2 -0,105 -0,119 0,030 -3,450 <0,001* 0,119
pyt_3_4 <--- pyt_2 -0,564 -0,361 0,055 -10,245 <0,001* 0,020
pyt_3_1 <--- pyt_2 -0,473 -0,345 0,048 -9,786 <0,001* 0,030
pyt_4 <--- pyt_3_1 0,078 0,077 0,046 1,701 0,089 0,202
pyt_4 <--- pyt_3_2 -0,054 -0,051 0,054 -0,984 0,325 0,202
pyt_4 <--- pyt_3_3 0,110 0,094 0,060 1,829 0,067 0,202
pyt_4 <--- pyt_3_4 0,136 0,205 0,032 4,238 <0,001* 0,202
pyt_4 <--- pyt_3_5 0,157 0,207 0,040 3,892 <0,001* 0,202
*statystyczna istotność na poziomie 0,05.

Tabela 10: Współczynniki korelacji pomiędzy składowymi modelu 1

Wyszczególnienie pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_2 1 -0,345 -0,361 -0,119 -0,141 -0,174 -0,163
pyt_3_5 -0,345 1 0,737 0,456 0,488 0,511 0,415
pyt_3_4 -0,361 0,737 1 0,325 0,355 0,380 0,399
pyt_3_3 -0,119 0,456 0,325 1 0,771 0,644 0,265
pyt_3_2 -0,141 0,488 0,355 0,771 1 0,643 0,244
pyt_3_1 -0,174 0,511 0,380 0,644 0,643 1 0,288
pyt_4 -0,163 0,415 0,399 0,265 0,244 0,288 1

Tabela 11: Standaryzowane efekty wpływu poszczególnych składowych konstruktu – model 1

Efekt całkowity pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_3_5 -0,345 0 0 0 0 0 0
pyt_3_4 -0,361 0 0 0 0 0 0
pyt_3_3 -0,119 0 0 1 0 0 0
pyt_3_2 -0,141 0 0 0 0 0 0
pyt_3_1 -0,174 0 0 0 0 0 0
pyt_4 -0,163 0,207 0,205 0,094 -0,051 0,077 0
Efekt bezpośredni pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_3_5 -0,345 0 0 0 0 0 0
pyt_3_4 -0,361 0 0 0 0 0 0
pyt_3_3 -0,119 0 0 0 0 0 0
pyt_3_2 -0,141 0 0 0 0 0 0
pyt_3_1 -0,174 0 0 0 0 0 0
pyt_4 0 0,207 0,205 0,094 -0,051 0,077 0
Efekt pośredni pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_3_5 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_4 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_3 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_2 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_1 0 0 0 0 0 0 0
pyt_4 -0,163 0 0 0 0 0 0

Tabela 12: Miary dopasowania modelu 1

Miary dopasowania Wartość Status
CMIN/df Iloraz wskaźnika chi-kwadrat oraz liczby stopni swobody; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: poniżej 0,5 2,550 akceptowalny
RMR Pierwiastek średniego kwadratu reszt; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: poniżej 0,1 0,062 akceptowalny
GFI Indeks dobroci dopasowania; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: powyżej 0,9 0,915 akceptowalny
AGFI Skorygowany indeks dobroci dopasowania; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: powyżej 0,9 0,901 akceptowalny
CFI Względny indeks dopasowania; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: powyżej 0,9 0,976 akceptowalny
RMSEA Pierwiastek błędu średniokwadratowego aproksymacji; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: poniżej 0,08 0,039 akceptowalny

Tabela 13: Współczynnik modelu 2

Wyszczególnienie Współczynnik modelu Współczynnik standaryzowany Błąd standardowy Statystyka t p-wartość R-kwadrat
pyt_3_1 <--- pyt_2 -0,168 -0,163 0,036 -4,688 <0,001* 0,086
pyt_3_2 <--- pyt_2 -0,137 -0,137 0,034 -4,004 <0,001* 0,091
pyt_3_3 <--- pyt_2 -0,102 -0,115 0,030 -3,349 <0,001* 0,013
pyt_3_4 <--- pyt_2 -0,462 -0,301 0,051 -9,033 <0,001* 0,019
pyt_3_1 <--- pyt_2 -0,397 -0,293 0,046 -8,671 <0,001* 0,026
pyt_5 <--- pyt_3_1 0,090 0,091 0,038 2,358 0,018* 0,438
pyt_5 <--- pyt_3_2 0,010 0,009 0,045 0,214 0,831 0,438
pyt_5 <--- pyt_3_3 0,067 0,058 0,050 1,331 0,183 0,438
pyt_5 <--- pyt_3_4 0,110 0,166 0,027 4,138 <0,001* 0,438
pyt_5 <--- pyt_3_5 0,332 0,441 0,035 9,493 <0,001* 0,438
*statystyczna istotność na poziomie 0,05.

Tabela 14: Współczynniki korelacji pomiędzy składowymi modelu 2

Wyszczególnienie pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_5
pyt_2 1 -0,293 -0,301 -0,115 -0,137 -0,163 -0,202
pyt_3_5 -0,293 1 0,733 0,461 0,494 0,510 0,641
pyt_3_4 -0,301 0,733 1 0,339 0,369 0,394 0,549
pyt_3_3 -0,115 0,461 0,339 1 0,771 0,641 0,383
pyt_3_2 -0,137 0,494 0,369 0,771 1 0,643 0,392
pyt_3_1 -0,163 0,510 0,394 0,641 0,643 1 0,425
pyt_5 -0,202 0,641 0,549 0,383 0,392 0,425 1

Tabela 15: Standaryzowane efekty wpływu poszczególnych składowych konstruktu – model 2

Efekt całkowity pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_3_5 -0,293 0 0 0 0 0 0
pyt_3_4 -0,301 0 0 0 0 0 0
pyt_3_3 -0,115 0 0 1 0 0 0
pyt_3_2 -0,137 0 0 0 0 0 0
pyt_3_1 -0,163 0 0 0 0 0 0
pyt_4 -0,202 0,441 0,166 0,058 0,009 0,091 0
Efekt bezpośredni pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_3_5 -0,293 0 0 0 0 0 0
pyt_3_4 -0,301 0 0 0 0 0 0
pyt_3_3 -0,115 0 0 0 0 0 0
pyt_3_2 -0,137 0 0 0 0 0 0
pyt_3_1 -0,163 0 0 0 0 0 0
pyt_4 0 0,441 0,166 0,058 0,009 0,091 0
Efekt pośredni pyt_2 pyt_3_5 pyt_3_4 pyt_3_3 pyt_3_2 pyt_3_1 pyt_4
pyt_3_5 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_4 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_3 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_2 0 0 0 0 0 0 0
pyt_3_1 0 0 0 0 0 0 0
pyt_4 -0,202 0 0 0 0 0 0

Tabela 16: Miary dopasowania modelu 2

Miary dopasowania Wartość Status
CMIN/df Iloraz wskaźnika chi-kwadrat oraz liczby stopni swobody; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: poniżej 5,0 2,791 akceptowalny
RMR Pierwiastek średniego kwadratu reszt; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: poniżej 0,1 0,069 akceptowalny
GFI Indeks dobroci dopasowania; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: powyżej 0,9 0,911 akceptowalny
AGFI Skorygowany indeks dobroci dopasowania; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: powyżej 0,9 0,893 akceptowalny
CFI Względny indeks dopasowania; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: powyżej 0,9 0,974 akceptowalny
RMSEA Pierwiastek błędu średniokwadratowego aproksymacji; akceptowalny poziom miary świadczący o dobrym dopasowaniu modelu: poniżej 0,08 0,042 akceptowalny

Wykres 11: Częstotliwość przekraczania granicy polsko-czeskiej przez mieszkańców EŚC-TS ze względu na jego cel

Zakupy

Podróż/Przejazd tranzytem

Sport/Turystyka

Rozrywka

Kultura

Rodzina/Znajomi

Interesy/Cel biznesowy

Usługi medyczne

Praca

Oferta edukacyjna

Inny cel przekraczania granicy

Wykres 12: Opinie mieszkańców EŚC-TS na temat wybranych obszarów aktywności transgranicznej

Utrata możliwości dokonywania zakupów po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Utrata możliwości korzystania z oferty kulturalnej, rozrywkowej, turystycznej, gastronomicznej dostępnej po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Utrata możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, wellness, SPA dostępnej po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Utrata możliwości zarobkowania/prowadzenia działalności gospodarczej po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Utrata możliwości korzystania z usług medycznych dostępnych po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Utrata możliwości nauki, korzystania z usług edukacyjnych dostępnych po drugiej stronie granicy PL-CZ odbiłaby się negatywnie na życiu moim i mojej najbliższej rodziny

Wykres 13: Opinie mieszkańców EŚC-TS na temat wpływu ograniczeń związanych z przekraczaniem graniczy polsko-czeskiej (wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19) na wybrane obszary integracji/współpracy transgranicznej

Wprowadzone ograniczenia osłabiły relację/więź łączącą mieszkańców polskiej oraz czeskiej strony EŚC-TS

Wprowadzone ograniczenia uświadomiły mi jak wiele dzieli Polaków oraz Czechów

Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że przestałem postrzegać polską oraz czeską stronę EŚC jako komplementarną, uzupełniającą się całość

Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że przestrzałem postrzegać obszar po drugiej stronie granicy PL-CZ jako potencjalne miejsce mojej pracy

Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że przestałem interesować się problemami dotykającymi społeczność zamieszkującą drugą stronę granicy PL-CZ

Wprowadzone ograniczenia spowodowały, że straciłem wiarę w sens dalszej integracji społeczności zamieszkujących polską oraz czeską stronę EŚC-TS